Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ

Công bố Quyết định về công tác cán bộ

Thay đổi nhân sự của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Thay đổi nhân sự của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam