Báo cáo sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2016, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2016

.

PHẦN I

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế

6 tháng đầu năm 2016

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2016, tình hình  kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và tăng trưởng theo chiều hướng ổn định, các cơ chế, chính sách thuế mới cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Ngành Thuế tiếp tục phát huy tác dụng là những điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số nguồn thu từ  việc khấu trừ 2% thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai vốn ngân sách nhà nước; Thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoán sản là một trong số những điều kiện làm tăng nguồn thu trên địa bàn; Ýthức chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thuế của NTT ngày được nâng lên, một số DN thực hiện tốt việc nộp thuế phát sinh đồng thời trả nợ thuế của năm trước. Đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Cục Thuế, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các Ban, Ngành liên quan cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCC vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục Thuế huyện Nam Trà My đã hoàn thành vượt mứt kế hoạch Ngành và địa phương giao.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

I. Kết quả thu NSNN quý I/2016.

1. Kết quả chung: Tổng số thu nội địa tính đến ngày 15/06/2016 đạt 9,38 tỷ đồng. Đạt 63,5% so với dự toán pháp lệnh, đạt 59,3% so với dự toán phấn đấu, đạt 59,4% Nghị quyết HĐND huyện, đạt 235,6% so với dự toán quý II và đạt 97,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một số DN có số thuế nộp ngân sách lớn như: Chi nhánh Công ty CPXD 699 (3,49 tỷ), Công ty TNHH TM&DV Nảng Thùy (739,5 triệu), Công ty TNHH Phúc Cường ( 495,3 triệu),  Công ty TNHH MTV Dương Tiến (639,8 triệu), Công ty TNHH Hải Nam Phúc ( 542,8 triệu)

Tổng số thuế vãng lai ngoại tỉnh: 1,86 tỷ đồng từ một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV DTXD Vạn Tường ( 415,21 triệu), Công ty TNHH Đạt Chiến ( 214,37 triệu)…v.v.

2. Kết quả thu của một số khu vực, sắc thuế.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo từng sắc thuế trong dự toán.

- Khu vực CTN và dịch vụ NQD: 7,52 tỷ  đạt 66,5% so với dự toán pháp lênh, đạt 61,1% so với dự toán phấn đấu, đạt 61,5% so với Nghị quyết HĐND huyện, đạt 242,5% so với dự toán quý II/2016 và đạt 115,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế thu nhập cá nhân: 86,9 triệu đồng, đạt 79% dự toán pháp lệnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân, đạt 62% so với dự toán phấn đấu, đạt 217,2% so với dự toán quý II/2016 và đạt 199,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất: 584,5 đạt 29,2% so với dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu và Nghị quyết Hội đồng nhân dân, đạt 116,9% so với dự toán quý II/2016, đạt 43,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Lệ phí trước bạ: 232,4 triệu đồng, đạt 58,1% so với dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu và Nghị quyết HĐND huyện, đạt 259,4% so với dự toán quý II/2016 và đạt 111,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Phí, lệ phí: 77,5 triệu đồng, đạt 129,1% so với cả dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu và Nghị quyết HĐND huyện, đạt 387,5% so với dự toán quý II/2016 và đạt 267,2%  so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách: 132,88 triệu đồng, đạt 14,7% so với dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu và Nghị quyết HĐND huyện, đạt 60,4% so với dự toán quý II/2016 và đạt  10,1% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Kết quả thu thuế nằm ngoài dự toán.

- Thu từ doanh nghiệp Nhà nước: thu được 688,68 triệu đồng (chỉ tiêu này cấp trên không giao dự toán thu), đạt 480,2% so với cùng kỳ năm trước.

          - Thu tiền thuê đất:  1,23 triệu đồng (chỉ tiêu này cấp trên không giao dự toán thu).

          - Thu cố định tại xã:  39,83 triệu đồng (chỉ tiêu này cấp trên không giao dự toán thu), đạt 199,15% so với cùng kỳ năm trước.

II. Công tác quản lý thu:

1. Công tác Tuyên truyền hỗ trợ NNT.

Công tác tuyên truyền hỗ trợ luôn được Chi cục chú trọng xuyên suốt, từ việc chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế mới cho người nộp thuế, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; tổ chức các Hội nghị đối thoại với người nộp thuế; Tiếp nhận, hướng dẫn xữ lý các thủ tục hồ sơ và giải đáp các vướng mắc. Tiếp tục tuyên truyền vận động, đôn đốc các doanh nghiệp mới thành lập và đang hoạt động thực hiện tốt dịch vụ khai nộp thuế điện tử đến; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính về thuế theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Từ đó làm cho NTT nắm bắt chế độ, chính sách thuế kịp thời, ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế ngày được nâng lên. Một số kết quả cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2016 tổng số lượt hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế là 74 lượt, trong đó qua điện thoại 54 lượt, trực tiếp tại cơ quan thuế 20 lượt; tổ chức tập huấn, đối thoại với NNT 01 lần, tổng số người tham dự/số người được mời 40/70; tổ chức tuyên dương NNT 01 lần tổng số người tham dự/số người được mời 40/70 người.

2. Công tác quản lý kê khai và kế toán thuế: Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2016 công tác kê khai kế toán thuế được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từ việc đăng ký thuế, đôn đốc nhắc nhở kê khai, kiểm tra tờ khai, xử lý chứng từ, xử lý miễn giảm, hoàn thuế thuế được thực hiện đảm bảo. Một số kết quả cụ thể:

          Tổng số NNT đã cấp MST tính đến ngày 15/6/2016 là 128, trong đó doanh nghiệp: 0, đơn vị hành chính sự nghiệp: 0, hộ kinh doanh: 128 người; Số DN đang quản lý: 22, số đã đăng ký kê khai, nộp thuế điện tử là 22 đạt tỷ lệ 100%; số chứng từ điện tử/tổng số chứng từ nộp thuế của các doanh nghiệp là 101/127; số tiền nộp bằng phương pháp điện tử/Tổng số tiền: 6,2 tỷ đồng/6,3 tỷ, số chứng từ không nộp bằng điện tử: 26 nguyên nhân: 17 chứng từ là kho bạc khấu trừ 2% từ tài khoản của NNT để nộp vào NSNN, 6 chứng từ trước bạ xe, 3 chứng từ NNT không nộp bằng điện tử.

          - Kết quả xữ lý gia hạn, miễn giảm, hoàn thuế : Tiếp nhận và xữ lý 3 hồ sơ hoàn thuế trong đó 01 hồ sơ hoàn phí trước bạ do nộp thừa và 02 hồ sơ hoàn thuế TNCN với số tiền hoàn là 27,08 triệu đồng;  xử lý miễn giảm theo quy trình 39 hồ với số tiền được miễn là 14,26 triệu đồng.

          - Tình hình khóa sổ thuế của tháng: thực hiện nhận đầy đủ tờ khai và chứng từ trước ngày khóa sổ.

3. Công tác quản lý thu nợ, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế: Công tác quản lý thu nợ, đôn đốc nợ trong 6 tháng đầu năm 2016 được chú trọng bằng nhiều biện pháp cụ thể như: Thực hiện điện thoại đôn đốc: 200 lượt, Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp: 241 thông báo, mời làm việc: 3 doanh nghiệp. Tổng nợ tính đến 31/05/2016 là: 6.942 triệu đồng,  giảm: 1.285 triệu đồng, tương đương 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả thu nợ thuế: Tổng thu: 6.864 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng về số tuyệt đối: 3.027 triệu đồng, số tương đối tăng: 78%. Trong đó: Thu nợ từ năm trước chuyển sang: 2.948 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng về số tuyệt đối: 396 triệu đồng, số tương đối tăng: 15%. Thu nợ mới phát sinh: 3.916 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước số tuyệt đối tăng: 2.631 triệu đồng, tăng 204%.

          - Một số doanh nghiệp nợ thuế lớn: CN Công ty CP xây dựng 699: 2.931triệu đồng; Công ty TNHH MTV Thanh Quảng Trà: 313 triệu đồng và Công ty TNHH MTV Năm Nhung: 121 triệu đồng.

4. Công tác kiểm tra:  Năm 2016,  đơn vị đã xây dựng chỉ tiêu và kế hoạch kiểm tra 03 Doanh nghiệp, được Cục thuế Tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 417/QĐ-CT 20/01/2016. Trong quý 2/2016 đã thực hiện kiểm tra 1 DN ( Công ty TNHH MTV TV&XD Phúc Khang) . Qua kiểm tra truy thu số thuế GTGT: 11,7 triệu đồng, Phạt vi phạm hành chính: 34,4 triệu đồng; Dữ liệu kiểm tra  nhập đầy đủ trên ứng dụng TTR.  Thực hiện kiểm tra tại bàn 100% hồ sơ khai thuế đã nhận được; trong đó có 5 hồ sơ khai thuế yêu cầu giải trình. Số lượng doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn bất hợp pháp và số tiền thuế gian lận: không có.

          - Về giải quyết khiếu nại tố cáo: Cho đến nay, Chi cục chưa tiếp nhận đơn thư nào.

5. Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành thuế và ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015-2016. Trong Quý I/2016 Chi cục tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt dịch vụ khai nộp thuế điện tử, các quy trình quản lý thuế mới, đơn giản quy trình, hồ sơ thủ tục nộp thuế và rút ngắn thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NNT trong giải quyết thủ tục hành chính thuế.

6. Công tác lập bộ, niêm yết, công khai thông tin cá nhân kinh doanh năm 2016. Chi cục đã triển khai, tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; công văn số Số: 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức thực hiện lập bộ hộ khoán  và công văn Số: 7515/CT-THDT ngày 12/11/2015 về việc triển khai lập bộ thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Từ việc tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hiệu quả đến việc phối kết hợp với chính quyền xã rà soát, điều tra doanh thu, phát và thu nhận tờ khai; Tổ chức duyệt bộ, niêm yết công khai lần 1 từ ngày 20-31/12, tiếp nhận thông tin phản hồi, điều chỉnh doanh số, niêm yết công khai chính thức lần 2 vào ngày 20/01/2016. Đến tháng 06/2016 trên địa bàn có tổng số 55 cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, với tổng số thuế TNCN, GTGT phải nộp năm 2016 là 220.276.500 đồng. Việc bổ sung bộ cá nhân kinh doanh trong 6 tháng là 13 cá nhân, trong đó 4 cá nhân thuộc diện quản lý thu hàng tháng.

II. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

1. Tồn tại, hạn chế: Tổng số nợ thuế mà chi cục quản lý vẫn còn khá lớn so với dự toán thu năm 2016 của đơn vị.

2. Nguyên nhân: Công tác chỉ đạo quản lý thu nợ, đôn đốc cưỡng chế nợ tuy được chú trọng nhưng chưa được quyết liệt và hiệu quả; Ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của một số DN trên địa bàn chưa tốt, một số DN cố tình chây nợ thuế.

III. Một số kiến nghị, đề xuất. 

- Nhà làm việc Chi cục đưa vào sử dụng từ năm 2009 đến nay màu sơn đã cũ cần được sơn lại; hệ thống điện chiếu sáng bị hư hõng không đủ ánh sáng làm việc, hệ thống nước bị rò rỉ thấm ra tường nức hen rỉ cần được khắc phục;

- Hiện nay Chi cục thiếu phòng để bố trí một số vị trí như:  bộ phận một cửa; kho lưu trữ và kho ấn chỉ;

- Chi cục rất mong được Lãnh đạo Ngành cấp trên và địa phương quan tâm, xem xét.

PHẦN II

Phương hướng, nhiệm vụ quý II/2016

          Quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế; sự phát triển ổn định của nền kinh tế trong nước cùng với các cơ chế, chính sách thuế ngày càng nới lõng là những điều hết thuận lợi và thách thức lớn cho các DN trong nước và trên địa bàn huyện. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Lãnh đạo chi cục cùng toàn thể CBCC-LĐ đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, nỗ lực hơn nữa triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về việc chỉ đạo, triển khai pháp luật, chính sách về thuế; các chủ trương của Ngành thuế cũng như chỉ đạo công tác phối kết hợp với các Ban, Ngành liên quan trong công tác quản lý thuế.

2. Chú trọng  thực hiện công tác tuyên truyền hỗ trợ các chính sách, pháp luật thuế đến với người dân trên địa bàn.Triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn các chính sách về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

3. Tăng cường quản lý khai thuế, đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2016;  báo cáo quyết toán năm 2015. Xử phạt nghiêm hành vi vi phạm hành chính về thuế.

4. Tăng cường công tác quản lý thu nợ, cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những doanh nghiệp nợ thuế lớn dây dưa, chây ì.

5. Thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp theo kế hoạch tra kiểm tra thuế năm 2016. Phối hợp chặc chẽ với các ngành liên quan để nắm bắt thông tin phục vụ công tác kiểm tra, chú trọng những doanh nghiệp khai thác khoáng sản vãng lai để thu thuế Tài nguyên và phí BVMT.

 6. Tích cực liên hệ, phối hợp với các chủ đầu tư, kho bạc nhà nước và các Ban, Ngành liên quan quản lý thu 2% thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lại vốn NSNN trên địa bàn.

7. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 19/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 01 về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2016. Đôn đốc mới thành lập trên địa bàn đăng ký khai nộp thuế qua mạng.

8. Quản lý tài chính, tài sản đúng theo đúng Quy chế quản lý tài sản, tài chính và định mức chi tiêu nội bộ của đơn vị, chế độ chính sách của Nhà nước, ngành cấp trên; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí và tài sản của nhà nước giao cho đơn vị để chi bổ sung thu nhập cho CBCC; Rà soát những tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng báo cáo cấp trên để làm thủ tục thanh lý, thanh hủy.

9. Tập thể CBCC LĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương nội ngành, Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế

Tin liên quan