Quảng Nam: Kiến nghị Chính phủ có chủ trương trình Quốc hội ban hành Luật Sâm Việt Nam

Ngày 25/6, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có Tờ trình 4570 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị, đề xuất một số chủ trương về chương trình phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.