Hội LHPN huyện làm tốt công tác truyên truyền bình đẳng giới

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" là chương trình thuộc dự án 8 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được các cấp Hội triển khai và thực hiện;

Ảnh đại diện
Buổi lễ phát động truyên truyền bình đẳng giới tại xã Trà Don

Hội phụ nữ các cấp xây dựng các mô hình mới, hiệu quả về bình đẳng giới. Tổ chức biểu dương những điển hình trong công tác phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời, đẩy mạnh việc huy động hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, giúp cho đối tượng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được sống, học tập, làm việc, vui chơi và giải trí trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình đẳng để phát triển.

Bà Lê Thị Thúy, phó chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết “Muốn xóa bỏ bạo lực gia đình, muốn chấm dứt nạn bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cần xóa bỏ bất bình đẳng giới. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình phải được kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp. Quan trọng nhất là phải lấy phòng ngừa là chính; cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi trong ứng xử về gia đình, từ đó dần xóa bỏ bạo lực gia đình đề cao truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam”

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ tịch hội LHPN xã Trà Dơn  cho cho biết “trên địa bàn xã, hội viên hội phụ nữ được tham gia trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… nhờ đó công tác bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực; cuộc sống của phụ nữ, trẻ em đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên ở địa phương đa phần là người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức về bình đẳng giới còn hạn chế nên định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhiều người nam giới gia trưởng vẫn còn tồn tại. Cũng chính định kiến hẹp hòi và tư tưởng cam chịu đã tạo nên thực trạng bất bình đẳng giới trong gia đình nói riêng và cộng đồng nói chung.”

“Ban thường vụ Hội LHPN huyện thường xuyên tuyên truyền lồng ghép công tác bình đẳng giới, công tác phòng ngừa, ứng phó bạo lực gia đình vào nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đưa các mục tiêu Bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm ở các đơn vị và từng địa phương”, bà Thúy  cho hay  

Tin liên quan