Ban Dân tộc HĐND huyện vừa tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND tại Trà Cang

Ban Dân tộc HĐND huyện vừa tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND huyện ngày 13/7/2022 về Bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hoá đặc trưng các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, đối với UBND xã Trà Cang.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, triển khai các văn bản của Đảng, nhà nước các cấp về chủ trương bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Xơ Đăng trên địa bàn xã, UBND xã đã có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt và đạt hiệu quả cao trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa. Cụ thể và nổi bật là việc tổ chức thành công các Lễ hội cúng máng nước, Lễ hội mừng lúa mới, Hội thi nghề truyền thống và biểu diễn cồng chiêng – hát Tingtin; thành lập Đài truyền thanh tiếng Xơ Đăng, gắn với phát triển rộng khắp hệ thống loa truyền thanh đến các điểm dân cư; sưu tầm các nhạc cụ, đồ dùng và khôi phục các nghề dệt thổ cẩm, đan lát, rèn trong nhân dân. Tập trung lồng ghép các nguồn lực để đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở như nhà văn hóa xã, thôn; nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi ở các điểm dân cư, gắn với xây dựng Nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa của dân tộc Xơ Đăng… Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng tích cực phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng Nông thôn mới… Có thể nói, nhờ làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đã tạo được tinh thần, luồng sinh khí mới trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự thay đổi rõ nét về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tuy nhiên,  bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND huyện, công tác Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi chưa quyết tâm, còn lúng túng; điều kiện kinh tế - xã hội của xã vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn ngân sách đầu tư cho bảo tồn văn hóa còn hạn chế; các hiện vật văn hóa vật thể, phi vật thể trong nhân dân không còn nhiều, nên công tác sưu tầm gặp rất nhiều khó khăn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế, UBND xã cũng kiến nghị với đoàn giám sát tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng Nghị quyết trên toàn huyện, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc, trong đó có dân tộc Xơ Đăng. Đầu tư kinh phí đảm bảo đủ đáp ứng yêu cầu giữ gìn, mua sắm văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể và tổ chức các lễ hội. Nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà sinh hoạt cộng đồng các điểm dân cư; hỗ trợ kinh phí tu sữa nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa các thôn đã và đang xuống cấp, để lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp phát triển du lịch. Hỗ tr kinh phí CLB các thôn bộ cồng chiêng và duy trì hoạt động có hiệu quả. Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu lĩnh vực văn hóa có chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Hỗ trợ xã làm hồ sơ đề nghị phong tặng nghệ nhân đối với bà Trần Thị Kim Hoa và hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị công nhận cụm “Cây Di sản” đối với quần thể cây đa tại Tu Du, Tong Pua – Thôn 3.

Tin liên quan