Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

(BBT) Để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng có bài phát biếu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. BBT Cổng TTĐT huyện xin trân trọng giới thiệu đến độc giả.

Chủ tịch Trần Duy Dũng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 (Ảnh: NV)

Các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa các đồng chí! 

Năm 2023, là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025), mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế trong nước và thế giới, chiến tranh Nga-Ucraina, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, chi phí sản xuất gia tăng, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực. Song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát của Thường trực HĐND huyện, sự điều hành của tập thể lãnh đạo UBND huyện và sự nỗ lực cố gắng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện. Huyện Nam Trà My đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 41/43 chỉ tiêu thành phần trong 29 chỉ tiêu cơ bản thuộc 03 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của huyện.

Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, được các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình hưởng ứng. Năm 2023, huyện đã công nhận danh hiệu thi đua cho 49 tập thể lao động tiên tiến, 90 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 631 cá nhân lao động tiến tiến; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho hơn 100 tập thể và hơn 300 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua trên địa bàn huyện. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ghi nhận những thành tích trong các phong trào thi đua, trong đó: có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 10 tập thể và 18 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen; UBND tỉnh đã công nhận: 03 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 03 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc. Hiện nay, đang Đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 4 tập thể dẫn đầu các khối thi đua; công nhận 06 tập thể lao động xuất sắc năm 2023; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2019 đến năm 2023. Những thành tích đó là nền tảng để Nam Trà My tiếp tục vững bước trong tổ chức, triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn.